последний


Bản dịch: cuối cùng
Chuyển ngữ: [paslèdnij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

Когда отправляется последний поезд до...? [kagdà atpravl'àitsa paslèdnij pòist do...] - Khi nào có chuyến tàu cuối cùng đi đến...?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này