посылать


Bản dịch: gửi đi
Chuyển ngữ: [pasylat`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này