работать


Bản dịch: làm việc
Chuyển ngữ: [rabotat`]

Ví dụ về sử dụng

Мне приходится много работать. [mne prikhòditsya mnògo rabòtat'] - Tôi cần phải làm việc nhiều
работать в качестве кого-то [rabòtat' v kàchistvi kavò-ta] - làm việc với chức danhBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này