рассказ


Bản dịch: chuyện ngắn
Chuyển ngữ: [raskaz]

Ví dụ về sử dụng

Ты с удовольствием рассказываешь об этом. [ty s udavòl'stvijem raskàzyvaish ab èhtam] - Bạn rất vui lòng kể về điều đó.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này