Tự đăng ký

родиться


Bản dịch: sinh ra
Chuyển ngữ: [radit`sya]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này