Tự đăng ký

тёплый


Bản dịch: ấm áp
Chuyển ngữ: [tyoplyj]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này