товарищ


Bản dịch: đồng chí
Chuyển ngữ: [tavarish]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này