тысяча


Bản dịch: một nghìn
Chuyển ngữ: [tysyacha]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này