уйти


Bản dịch: đi khỏi
Chuyển ngữ: [ujti]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này