устать


Bản dịch: mệt mỏi
Chuyển ngữ: [ustat`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này