Tự đăng ký

учить


Bản dịch: dạy
Chuyển ngữ: [uchit`]

Thành phần câu văn: Глагол

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này