физик


Bản dịch: nhà vật lý học
Chuyển ngữ: [fizik]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này