Tự đăng ký

философ


Bản dịch: nhà triết lý học
Chuyển ngữ: [filosof]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này