Tự đăng ký

хозяин


Bản dịch: ông chủ nhà
Chuyển ngữ: [khazyain]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này