Tự đăng ký

хороший


Bản dịch: tốt
Chuyển ngữ: [kharoshij]

Ví dụ về sử dụng

Пусть сегодня будет хороший день. [pust` sevodn`ya bud`it kharoshij den`] - Cầu cho ngày hôm nay tốt lành
Хороший день, не правда ли? [kharòshij dèn', ni pràvda li] - Một ngày tuyệt đẹp, có đúng không?
хороший уровень французского [kharòshij ùraven' frantsùzskava] - trình độ tiếng Pháp tốtBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này