Tự đăng ký

хотеть


Bản dịch: muốn
Chuyển ngữ: [khatet`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này