читать


Bản dịch: đọc
Chuyển ngữ: [chitat`]

Ví dụ về sử dụng

считать кого-либо привлекательным [schitàt' kavòlibo privlikàtil'nym] - cho rằng ai đó rất là hấp dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này