щи


Bản dịch: súp bắp cải
Chuyển ngữ: [shi]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này