энергия


Bản dịch: năng lượng
Chuyển ngữ: [ehnergiya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này