Tự đăng ký

этаж


Bản dịch: tầng gác
Chuyển ngữ: [ehtazh]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này