Tự đăng ký

сесть


Bản dịch: ngồi xuống
Chuyển ngữ: [sest`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này