сдать


Bản dịch: nộp
Chuyển ngữ: [sdat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Хорошо тебе сдать экзамен! [kharashò tibèh sdàt' ikzàmin] - Chúc bạn thi đạt!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này