семнадцать


Bản dịch: mười bẩy
Chuyển ngữ: [simnadtsat`]

Thành phần câu văn: Числительное

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này