Tự đăng ký

сообщить


Bản dịch: thông báo
Chuyển ngữ: [saabshit`]

Ví dụ về sử dụng

К сожалению, должен сообщить Вам... [k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam] - Rất là tiếc, tôi phải thông báo cho bạn...Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này