спрашивать


Bản dịch: hỏi điều gì đó
Chuyển ngữ: [sprashivat`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này