стадион


Bản dịch: sân vận động
Chuyển ngữ: [stadion]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này