желай


Bản dịch: mong ước đi
Chuyển ngữ: [zhelaj]

Thành phần câu văn: Глагол

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này