разрушительный


Bản dịch: phá hoại
Chuyển ngữ: [razrushitel'nyj]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này