крыша


Bản dịch: mái, nắp
Chuyển ngữ: [krysha]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này