Ví dụ về sử dụng

Я желаю вам счастливого Рождества! [ya zhilàyu vam sshistlìvava razhdistvà] - Tôi xin chúc bạn Giáng Sinh hạnh phúc!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này