бессмертие


Bản dịch: bất tử
Chuyển ngữ: [bessmertie]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

Бессмертие народа - в его языке. [bismertie naroda - v evo yazyke.] - Sự bất tử của sân tộc - trong cái lưỡi của họ.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này