красавица


Bản dịch: cô gái đẹp
Chuyển ngữ: [krasàvitsa]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này