кокошник


Bản dịch: mũ phụ nữ bắc Nga
Chuyển ngữ: [kakòshnik]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này