сорок


Bản dịch: bốn mươi
Chuyển ngữ: [sòrak]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này