тридцать


Bản dịch: ba mươi
Chuyển ngữ: [trìtsat']

Ví dụ về sử dụng

тридцать пять [trìtsat' pyat'] - ba mươi nhăm
тридцать пять [trìtsat' pyat'] - 35 - ba mươi nhăm
шесть тридцать [shèst’ trìtsat’] - sáu rưỡi
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này