Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

Где они находятся? [gd`e oni nakhod`yatsya?] - Chúng ở đâu?
Покажите нам, пожалуйста, на карте, где они находятся. [pakazhite nam, pazhalusta, na karte, gd'e ani nakhod'atsa] - Xin vui lòng chỉ cho chúng ở đâu trên bản đồ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này