Tự đăng ký

падать


Bản dịch: ngã xuống
Chuyển ngữ: [pàdat']

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này