Ví dụ về sử dụng

влюбиться по уши (в) [vlyubìtsa pò ùshi (v)] - yêu ai do phỉnh nịnh
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này