Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

Мне нечего делать. [mne nèchego dèlat'] - Tôi không có việc gì làm.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này