Giáo viên
Natalya Darvina

Natalya Darvina

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: russiandaily3@gmail.com

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Natalya Darvina

Hello,

My name is Natalya. I am a certified teacher of Russian as a Foreign Language (I have an international certificate of Moscow State University of teaching RAF ).

Glad to suggest you my Russian lessons.

Contact me by email russiandaily3@gmail.com

Regards
Tác giả các bài viết (31)
Lòng hiếu khách của người Nga thời đại hiện nay
Một chút về phép lịch sự theo kiểu Nga
Làm sao để giúp trẻ em học tiếng Nga
Thán từ
Động tính từ
Những từ cổ trong tiếng Nga
Tên riêng
Chúng ta viết thư
Естественная языковая среда - путешествуем
Искусственно созданная среда - изучаем язык у себя на родине
Хороший старт
Особенности использования личной формы глагола "БЫТЬ"
Вопросительные слова
Особенности использования вопросительных слов
Русская речь
Интонация русского языка
Союзы ЧТО и ЧТОБЫ
Правила использования числительных для обозначения дат
Союзы ПОЭТОМУ и ПОТОМУ ЧТО
Союзы А и НО
Форма обращения к человеку в русском этикете
ДАЧА. Из истории в современность
Предлоги В или ВО, С или СО, О или ОБ.
Условное наклонение глагола
Обобщающие слова
Часы и время
Сравнительная степень наречий
Собирательные числительные
Разница использования слов ЕЩЁ и БОЛЬШЕ
Моё свободное время
Глагол ГОВОРИТЬ и его синонимы

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này