Giáo viên
Natalya Darvina

Natalya Darvina

Ngôn ngữ thứ hai:

Natalya Darvina

Hello
My name is Natalya. I am a certified teacher of Russian as a Foreign Language (I have an international certificate of Moscow State University of teaching RAF ).
Glad to suggest you 2 ways of learning Russian with me

Free lessons at my pages on social networks
Facebook page: fb.me/russiandaily3
Instagram: @russian.daily

Paid lessons via Skype

Contact me by email russiandaily3@gmail.com
Tác giả các bài viết (21)
Вопросительные слова
Особенности использования вопросительных слов
Правила использования числительных для обозначения дат
Особенности использования личной формы глагола "БЫТЬ"
Интонация русского языка
Lòng hiếu khách của người Nga thời đại hiện nay
Một chút về phép lịch sự theo kiểu Nga
Làm sao để giúp trẻ em học tiếng Nga
Những từ cổ trong tiếng Nga
Tên riêng
Chúng ta viết thư
Естественная языковая среда - путешествуем
Искусственно созданная среда - изучаем язык у себя на родине
Хороший старт
Русская речь
Форма обращения к человеку в русском этикете
Thán từ
Động tính từ
Союзы ЧТО и ЧТОБЫ
Союзы ПОЭТОМУ и ПОТОМУ ЧТО
Союзы А и НО

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này