You can change this website language: English
Giáo viên
Polina Sedova

Polina Sedova

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: p.v.sedova@gmail.com
  • Skype: ni4iya

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Polina Sedova

Курсы русского языка в Skype. Интересно, легко, в любое время. Для каждого студента составляется индивидуальная программа. Обучение может идти в паре или в группе. 

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này