You can change this website language: English

Tự đăng ký

Бонусная игра доступна подписчикам тестов
(Trò chơi tiền thưởng luôn sẵn cho những bài kiểm tra thuê bao)

Чтобы начать игру, Вам необходимо получить 22 x

Để bắt đầu trò chơi, bạn cần phải có 22 x

Пожалуйста, пройдите тесты чтобы получить персики (тесты)

Xin bạn vui lòng vượt qua một số bài kiểm tra để nhận được đào(Các bài kiểm tra)

Ruspeach.com Flash Game Ruspeach.com Flash Game2
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này