You can change this website language: English

Tự đăng ký

Những bài kiểm tra TORFL

ТРКИ (элементарный) №1

Số lượng những nỗ lực: неограниченное количество

Giới hạn thời gian: без ограничения

Loại bài kiểm tra: Разрешен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы

Xin vui lòng, hãy đăng ký hoặc đăng nhập

ТРКИ (элементарный) №2

Số lượng những nỗ lực: неограниченное количество

Giới hạn thời gian: без ограничения

Loại bài kiểm tra: Разрешен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы

Xin vui lòng, hãy đăng ký hoặc đăng nhập

ТРКИ (элементарный) №3

Số lượng những nỗ lực: неограниченное количество

Giới hạn thời gian: без ограничения

Loại bài kiểm tra: Разрешен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы

Xin vui lòng, hãy đăng ký hoặc đăng nhập

ТРКИ (элементарный) №4

Số lượng những nỗ lực: неограниченное количество

Giới hạn thời gian: без ограничения

Loại bài kiểm tra: Разрешен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы

Xin vui lòng, hãy đăng ký hoặc đăng nhập

ТРКИ (элементарный) №5

Số lượng những nỗ lực: неограниченное количество

Giới hạn thời gian: без ограничения

Loại bài kiểm tra: Разрешен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы

Xin vui lòng, hãy đăng ký hoặc đăng nhập

ТРКИ (элементарный) №6

Số lượng những nỗ lực: неограниченное количество

Giới hạn thời gian: без ограничения

Loại bài kiểm tra: Разрешен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы

Xin vui lòng, hãy đăng ký hoặc đăng nhập

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này