На миру и смерть красна

1
На миру и смерть красна [Na miru i smert' krasna]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này