You can change this website language: English


В мгновение ока

1
В мгновение ока [v mgnovenie oka] - 眨眼间

很快;马上;立刻;一时三刻。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能