You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

Трамвай

Трамвай
Старинный трамвай в Москве [starinyj tramvaj v maskv'e] - Old tram in Moscow
27.10.2016

Осень у Байкала

Осень у Байкала
Осень у Байкала, Иркутская область, Россия.
Autumn near Lake Baikal, Irkutsk region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
27.10.2016

Грустит один медведь

Грустит один медведь
Когда вы откладываете поездку на Камчатку, знайте, что где-то там всегда грустит один медведь
[kagda vy atkladyvait'e paestku na kamchatku, znajt'e, chto gd'e-ta tam vs'egda grus't'it adin m'edv'ed']
When you postpone a trip to Kamchatka, you should know that somewhere there's always one sad bear
Ετικέτες: Ζώα
27.10.2016

Грипп

Грипп
Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Поскольку грипп является вирусным заболеванием для его лечения используются противовирусные препараты. В том случае когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная, следует использовать антибиотики.

Flu is an acute infectious disease of respiratory tract caused by a flu virus. As flu is a viral disease for its treatment antiviral medicines are used. In that case when bacterial infection joins a viral infection it is necessary to use antibiotics.
Ετικέτες: Υγεία
27.10.2016

Морская свинка

Морская свинка
Морская свинка - вид грызунов, который используется как домашнее животное. Изначально морские свинки были одомашнены в 5 тысячелетии до н. э. племенами Анд Южной Америки для употребления в пищу. В эпоху Великих географических открытий испанские, голландские и английские торговцы привозили свинок в Европу, где они вскоре стали популярными домашними животными в домах правителей и богатых людей (включая английскую королеву Елизавету I).

Guinea pig - a species of rodents which is used as a pet. Initially guinea pigs have been cultivated in the 5th millennium BC by the tribes of the Andes of South America for consumption. During an era of Great geographical discoveries the Spanish, Dutch and English dealers brought pigs to Europe where they soon became popular pets in houses of governors and reach people (including the English queen Elizabeth I).


морской [marskòj]

Ετικέτες: Ζώα
27.10.2016

Свеча

Свеча
Свеча — это приспособление для освещения или для некоторых других целей. Горючим материалом может служить: сало, стеарин, воск, парафин, спермацет. В настоящее время для создания свечей чаще всего используется смесь парафина со стеарином и различными добавками (красители и ароматизаторы). Первые свечи современной конструкции появились в Средневековье и изготавливались из жира или из воска.

The candle is a device for lighting or for some other purposes. As combustible material can serve: fat, stearin, wax, paraffin, spermaceti. Currently for creation of candles paraffin mix with stearin and various additives (dyes and fragrances) are most often used. First candles of modern design have appeared in the Middle Ages and were made of fat or wax.
Ετικέτες: Inventions
27.10.2016

Сегодня родился Караченцов Николай Петрович

Сегодня родился Караченцов Николай Петрович
27 октября 1944 года в Москве родился Караченцов Николай Петрович. Это знаменитый советский и российский актёр театра и кино. Самые известные фильмы с участием Николая Караченцова: "Старший сын", "Сентиментальный роман", "Приключения Электроника", "Остров сокровищ", " Дежа вю", "Криминальный квартет", "Женщина для всех", "Тихий Дон", "Петербургские тайны" и многие другие.

On October 27, 1944 in Moscow Karachentsov Nikolay Petrovich was born. This is a famous Soviet and Russian stage and film actor. The most famous movies with Nikolay Karachentsov's participation are: "Eldest son", "The sentimental novel", "Adventures of the Electronic engineer", "Treasure island", "Déjà vu", "The criminal quartet", "The woman for all", "Quiet Don", "The St. Petersburg secrets" and many others.
театр [t'iatr]

старший [starshij]
остров [òstraf]


женщина [zhèhnsshina]
Ετικέτες: Birthdays Today
27.10.2016

Сегодня родился Земляникин Владимир Михайлович

Сегодня родился Земляникин Владимир Михайлович
27 октября 1933 года в Москве родился Земляникин Владимир Михайлович. Это актёр театра и кино. В конце 50-х Владимир Земляникин был одним из самых популярных актёров кино. Самые известные фильмы с участием Владимира Земляникина: "Испытание верности", "Сын", "Разные судьбы", "Улица молодости", "Солдатское сердце", "Дураки умирают по пятницам" и многие другие.

On October 27, 1933 in Moscow Zemlyanikin Vladimir Mikhaylovich was born. This is a stage and film actor. In the late fifties Vladimir Zemlyanikin was one of the most popular actors of cinema. The most famous movies with Vladimir Zemlyanikin's participation are: "Fidelity test", "Son", "Different destinies", "The street of youth", "Soldier's heart", "Fools die on Fridays" and many others.


улица [ùlitsa]

театр [t'iatr]

сердце [sèrtse]
Ετικέτες: Birthdays Today
26.10.2016

В Кусковском лесопарке

В Кусковском лесопарке
Мокрое туманное настроение в Кусковском лесопарке, Москва, Россия
[mokrae tumanoe nastraen'ie v kuskofskom l'esapark'e]
There is wet misty mood in Kuskovsky forest Park, Moscow, Russia
Ετικέτες: Καιρός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία