You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

Ванна

Ванна
ванна [vànna]пена [pèna]


Other bathroom vocabulary:
Другие слова для ванной: 
www.ruspeach.com/phrases/216/
Ετικέτες: Υγεία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Υγεία

23.10.2016

Дезодоранты

Дезодоранты
Дезодоранты - это косметические изделия, предназначенные для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов. Наиболее часто дезодоранты применяются в зоне подмышек для устранения запаха, вызванного преимущественно продуктами бактериального разложения пота.

Deodorants are the cosmetic products intended for masking, easing or elimination of unpleasant smells. Most often deodorants are applied in a zone of armpits to eliminate smell caused mainly by products of bacterial decomposition of sweat.
Ετικέτες: Υγεία, Inventions
23.10.2016

Нут

Нут
Растение нут также известно под названием "турецкий горох". Турецкий горох занимает третье место в мире по популярности среди бобовых после горошка и фасоли. Благодаря высокому содержанию клетчатки нут улучшает пищеварение, благотворно влияет на работу сердца, а также регулирует уровень сахара в крови. Турецкий горох снабжает организм энергией, которая используется постепенно, не увеличивая уровень сахара в крови. Нут богат витаминами, белками и микроэлементами.

Plant chick-pea is also known as "Turkish peas". Turkish peas take the third place in the world in popularity among bean after peas and haricot. Thanks to the high content of cellulose chick-pea improves digestion, influences well work of heart, and also regulates sugar level in blood. The Turkish peas supply an organism with energy which is used gradually, without increasing sugar level in blood. Chick-pea is rich in vitamins, proteins and minerals.


энергия [ehnergiya]


сердце [sèrtse]Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
21.10.2016

Сельдерей

Сельдерей
Сельдерей является не только ценным продуктом питания, но и удивительным лечебным средством. Сельдерей замедляет старение, улучшает пищеварение, успокаивает нервную систему, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Его рекомендуется употреблять при заболеваниях почек, ревматизме. Сельдерей используется в салатах. Из него делают гарниры и сок.

Celery is not only valuable food product but also a amazing medicine. Celery slows down aging, improves digestion, calms nervous system, strengthens cardiovascular system. It is recommended to use in diseases of kidneys, rheumatism. The celery is used in salads. Garnishes and juice are made of it.


только [tòl'ka]

салат [salàt]


нервный [nèrvnyj]


Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
21.10.2016

Акупунктура

Акупунктура
Акупунктура - это особое направление в традиционной китайской медицине, в котором воздействие на организм осуществляется специальными иглами через особые точки на теле. Этот метод используется для снятия боли или в лечебных целях. В России и многих других странах акупунктура используется в качестве альтернативной медицины.

Acupuncture is a special direction in traditional Chinese medicine in which impact on an organism is carried out by special needles through special points on the body. This method is used for removal of pain or in the medical purposes. In Russia and many other countries acupuncture is used as alternative medicine.


страна [stranà]

Россия [rassìya]


Ετικέτες: Υγεία
20.10.2016

Чай с брусникой

Чай с брусникой
Чай с брусникой является витаминным лекарственным напитком. В листьях брусники есть витамин С. Брусника является природным антисептиком. Чай из брусники полезен при неврозе, анемии, снижает риск развития инсультов, укрепляет сосуды.

Tea with cowberry is vitamin medicinal drink. There is a vitamin C. Cowberry has soft diuretic effect and is a natural antiseptic. Cowberry tea is useful for neurosis, anemia, reduces risk of apoplectic strokes, strengthens vessels.


напитки [napìtki]

Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
20.10.2016

Остеопатия

Остеопатия
Остеопатия – это метод диагностики и лечения опорно-двигательной системы и внутренних органов человека при помощи рук врача без применения медикаментов. Остеопат распознает изменения в организме, которые протекают безболезненно и не определяются при помощи диагностического оборудования.

Osteopathy is a method of diagnostics and treatment of musculoskeletal system and internals of a human by means of hands of the doctor without application of medicines. The osteopath recognizes changes in an organism which proceed without serious consequences and aren't defined by means of the diagnostic equipment.

человек [chilavèk]Ετικέτες: Υγεία
19.10.2016

Витаминная смесь

Витаминная смесь
Для приготовления витаминной смеси, которая поможет бороться с вирусам осенью, смешайте 1 л мёда, 200 г свежего натертого имбиря и 3 измельченных лимона вместе со шкуркой. Храните смесь в холодильнике. Употребляйте эту смесь по 1 чайной ложке утром перед завтраком. Вы можете также добавлять эту смесь в чай.

For preparation of vitamin mix which will help to fight with viruses in autumn mix 1 l of honey, 200 g of fresh grated ginger and 3 crushed lemons together with a peel. Keep this mixture in a refrigerator. Take 1 teaspoon of this mixture in the morning before breakfast. You can also add this mixture to tea.


утром [ùtram]

осень [òsin']


завтрак [zàftrak]


хранить [khranìt']
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
14.10.2016

Натрий

Натрий
Натрий наряду с калием и хлором необходим человеку в больших количествах. Содержание натрия в организме составляет 70-110 г. Из них 1/3 находится в костях, 2/3 - в жидкости, мышечной и нервной тканях. Натрий участвует во многих процессах в нашем организме. Продукты богатые натрием: морская капуста, мидии, осьминог, камбала, крабы, креветки, сардины, раки и яйца.

Sodium along with potassium and chlorine is necessary for a human in a large amount. Content of sodium in an organism is 70-110 g. 1/3 is in bones, 2/3 - in liquid, muscular and nervous fabrics. Sodium participates in many processes in our organism. Products rich with sodium are: sea cabbage, mussels, octopus, flounder, crabs, shrimps, sardines, crayfish and eggs.

человек [chilavèk]наряд [naryàd]

капуста [kapùsta]

морской [marskòj]

Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία