You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

На улицах Краснодара

На улицах Краснодара
На улицах Краснодара, Россия - In the streets of Krasnodar, Russia

рисунок [risùnak] - a picture


Ετικέτες: Ρωσία, Τέχνη, Χόμπι

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Τέχνη, Χόμπι

22.10.2016

Гребля

Гребля
Гребля - спорт, который корнями уходит к временам Древнего Египта. Он основан на продвижении лодки на воде при помощи вёсел. Гребля - один из самых старых Олимпийских видов спорта. Он был в программе игр 1896 года. Гребля тренирует все главные группы мышц и улучшает сердечно-сосудистую систему, выносливость и мускульную силу.

Rowing is a sport with origins back to Ancient Egyptian times. It is based on propelling a boat on water using oars. Rowing is one of the oldest Olympic sports. It was in the list of games in 1896. Rowing exercises all the major muscle groups and improves cardiovascular system, stamina and muscular strength.


спортсмен [spartsmèhn]главный [glàvnyj]
Ετικέτες: Αθλητισμός, Χόμπι
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
15.10.2016

Хулиган

Хулиган
Для того, чтобы вырастить из хулигана хорошего и достойного человека, нужно направить его негативную и разрушительную энергию в правильное русло. Подберите подходящую спортивную секцию для вашего ребенка или пусть он займется другим любимым хобби (рисование, пение, танцы и другое). Вы быстро увидите положительные результаты. Хулиган перестанет быть хулиганом.

To grow up a good and worthy person from the hooligan you must direct his negative and destructive energy to the correct course. Choose suitable sports section for your child or let him be engaged in other favourite hobby (drawing, singing, dancing and another). You will quickly see positive results. The hooligan will stop to be hooligan.

человек [chilavèk]

быстро [b`ystra]

энергия [ehnergiya]
Ετικέτες: Χόμπι
11.10.2016

Российский постер «Звёздных войн»

Российский постер «Звёздных войн»
Российский постер «Звёздных войн» восхитил западных пользователей соцсетей. По мнению западных фанатов космической саги, постер к «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», сделанный специально для России, выглядит абсолютно по-другому. Помимо того, что афиша, получилась очень креативной, в ней оказалось намного больше подсказок, раскрывающих детали сюжета. Что вы думаете об этом?

The Russian poster of "Star wars" admired Western users of social networks. According to Western fans of the space Saga, a poster for "Rogue One: A Star Wars Story", made specially for Russia, it looks completely different. Besides the fact that the poster was very creative, it was much more tips that reveal details of the plot. What do you think about this?
Ετικέτες: Τέχνη
11.10.2016

Романцевские горы

Романцевские горы
Романцевские горы, Тульская область, Россия
Romantsevskie mountains, Tula Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
05.10.2016

Транссибирская магистраль

Транссибирская магистраль
Транссибирская магистраль - это самая длинная железная дорога в мире. Она находится в России. Ее протяженность составляет 9289 км. Железная дорога пролегает через всю Россию, соединяя Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими сибирскими и дальневосточными промышленными городами страны. Строительство Транссибирской магистрали началось 1891 года близ Владивостока. Стройка закончилась 5 октября 1916 года.

The TRANS-Siberian railway is the longest railway in the world. It is located in Russia. Its length is 9289 km. Railway runs through Russia, connecting Moscow and St. Petersburg with the major Siberian and far Eastern industrial cities of the country. The construction of the TRANS-Siberian railway began in 1891 near Vladivostok. Construction ended on 5 October 1916.
Ετικέτες: Ρωσία
28.09.2016

Уникальное фото

Уникальное фото
Уникальное фото! 1951 год, первая попытка создания видео на миллион просмотров.

[un'ikal'nae foto! 1951 got, p'ervaya papytka sazdan'iya v'id'eo na m'il'ion prasmotraf]

Unique photo! 1951, the first attempt to create video with a million views
27.09.2016

Закат на мысе Капчик

Закат на мысе Капчик
Закат на мысе Капчик, около посёлка Новый Свет, Россия
Sunset at Cape Kapchik, near the village of Novy Svet, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία