You can change this website language: English

Εγγραφή

кот


Μετάφραση: γάτος
Μεταγραφή: [kot]

Παραδείγματα χρήσης

В котором часу закрывается выставка? [v katoram chasu zakryvaetsya vystafka?] - Τι ώρα κλείνει η έκθεση;
В Мурманске недавно был открыт памятник коту Семёну. Как гласят городские легенды, в 90-годы хозяева кота возвращались из отпуска вместе с домашним питомцем. Однако, в пути Семён пропал. Потерявшийся в Москве кот прошёл 2000 км, чтобы вернуться домой. [v Murmanske nidavna byl atkryt pam'atnik katu Sem'onu. Kak glas'at garadskie ligendy, v 90-gody khazyaeva kata vazvrashalis` iz otpuska vmesti s damashnim pitomtsem. Odnaka, v puti Sem'on prapal. Pateryafshijsya v Maskve kot prashyol 20 km, chtoby virnut`sya damoj] - Πρόσφατα στο Μούρμανσκ άνοιξαν το μνημείο στον γάτο Σεμέν. Σύμφωνα με τους αστικούς μύθους, στα χρόνια του -90, οι νοικοκύροι του γάτου επέστρεφαν από τις διακοπές με το κατοικίσιο τους. Όμως, στο δρόμο ο Σεμέν χάθηκε. Έχοντας χαθεί στην Μόσχα, ο γάτος πέρασε 2000 χμ, για να γυρίσει σπίτι.
Выражение, которое вы носите на своём лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя. [vyrazhenie, katoroe vy nosite na svayom litse, kuda vazhnee adezhd, katorye vy nadivaite na seb'a] - Η έκφραση, που φοράται στον προσωπό σας, είναι πιό σημαντικό από τα ρούχα, που φοράται επάνω σας.
Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Η αιτία είναι στο εξής, πάνω σε αυτό απεικονίζεται Μπολσόι θέατρο με το περίφημο άρμα του Απόλλωνα, και ο Απόλλωνας εδώ είναι στην ομορφιά του χωρίς φύλλο συκής, που κάποτε καλυπτόταν τη γύμνια του.
Подскажите, пожалуйста, который час? [patskazhìti pazhàlusta katòryj chas] - Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, τι ώρα είναι;
Спустя двадцать лет вы больше будете разочарованы теми вещами, которые не сделали, чем теми, которые сделали. Сбросьте оковы. Поднимите вверх парус, и плывите подальше от своей безопасной гавани. Поймайте ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте... [spust'a dvatsat` let vy bol`she budite razochirovany temi vishami, katorye ni sdelali, chem temi, katorye sdelali. Sbros`te akovy. Padnimite vverkh parus, i plyvite padal`she ot svaej bezapasnoj gavani. Pajmajte vetir v svai parusa. Isledujte. Michtajte] - Μετά από είκοσι χρόνια, θα είστε απογοητευμένοι πιο πολύ με τα πράγματα, τα οποία δεν κάνατε, παρά με αυτά που κάνατε. Σπάστε τα δέσμα σας. Ανεβάστε το πανί, και κολυμπήστε μακρυά από το ίσιχο λιμάνι σας.Ποιάστε τον άνεμο στα πανιά σας. Ερευνήστε. Να ονειρεύετε...
Это делает российскую купюру единственной в мире, на которой изображён обнажённый человек. [èhta dèlajet rassìjskuyu kupyùru jedìnstvinnaj v mìre, na katòraj izabrazhòn abnazhònnyj chilavèk] - Αυτό κάνει τι ρώσικο νόμισμα μοναδικό στον κόσμο, στο οποίο είναι ζωγραφισμένος γυμνός άνθρωπος.Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία