You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Úrovně znalosti ruštiny jako cizího jazyka a jejich testování.

Úrovně znalosti ruštiny jako cizího jazyka a jejich testování. Někdy říkáme, že někdo dobře nebo špatně ovládá cizí jazyk. Co to znamená a jaký smysl mají  tato slova? Lze-li systematizovat přístup k používání řeči? Již před více než 40 lety byly zahájeny práce odborníků evropských zemí s cílem vyvinout standardní přístup k učení různých cizích jazyk a testování získaných studentem dovedností [1].

 Hlavním úkolem je určit získané studentem dovedností, nikoli programy a metody výuky cizích jazyků. Pro posouzení současné znalosti jazyka a dovedností studenta byl navržen jednoduchý přístup - rozdělit lidi, kterí učí cizí jazyky, podle jejich výcviku do tři skupiny (úrovně): počáteční uživatel jazyka(А), nezávislý uživatel (B), pokročilý uživatel (С). Každá skupina je rozdělena do dvou podskupin (1 и 2), přičemž úroveň jazykových znalostí se zlepšuje v rozsahu od A1 do C2. 

 Aby bylo možné rozlišit a stanovit úroveň jazykových znalostí byla vyvinuta popisná stupnice dovedností (kompetence) pro každou úroveň, které lze rozdělit do porozumění ústní a písemní řeči, mluvení ve formě dialogu a monologu, schopnost vysvětlovat myšlenku v písemné formě. Dokument Rady Evropy s názvem «Společný evropský rámec pro znalosti cizího jazyka: Výuka, přednášení, posouzení» ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment"), který obsahuje výše popsaný přístup, dostal zkratku CEFR, а organizace, která to rozvinula, se nazývá ALTE [2].

 Od roku 2001 Rada EU doporučuje používání CEFR pro vytvoření národních systémů na posouzení jazykové kompetence. Systémové testy v mnoha zemích, působící dříve a  vyvíjeny v současné době, jako na referenční odkazují na rozsah A1-C2 CEFR (viz například, odpovídající úrovně IELTS [3] nebo HSK [4] ).

V roce 2014 Ministerstvem školství a vědy Ruské federace byly schváleny dohodnuté s CEFR (viz Tabulku) úrovně znalosti ruštiny jako cizího jazyka a požadavky k tomu (viz Přílohu k [5]).

Úrovně znalostí ruského jazyka Zkrácený název testu Evropský systém úrovní (CEFR) Objem slovníku aktivní Objem slovníku pasivní Doba platnosti certifikátu 
Elementární ТЭУ    А1    780  -    5 let   
Základní pro migrující pracovníky   ТБУм    А1 850    -    5 let  
Základní    ТБУ A2 1300 - na dobu neurčitou
První ТРКИ-I B1 2300 - na dobu neurčitou
Druhý ТРКИ-II B2 6000 10000 na dobu neurčitou
Třetí ТРКИ-III C1 7000 12000 na dobu neurčitou
Čtvrtý ТРКИ-IV C2 8000 20000 na dobu neurčitou

 


 Také byla schválena forma osvědčení o složení státní zkoušky z ruštiny jako cizího jazyka, postup pro vydávání osvědčení o složení státní zkoušky z ruštiny jako cizího jazyka  [6] (viz Obrázek 1). Pro úrovně ТЭУ(TEU) a ТБУМ(TBUM) platnost Certifikátu je omezena do 5 let. V ostatních úrovních platnost Certifikátu je na dobu neurčitou.

 

 Obrázek 1. Vzorek osvědčení o složení státní zkoušky z ruštiny. 

 Důležitou inovací je základní úroveň pro migrující pracovníky (zkrácený název testu ТБУМ (TBUM)), odpovídá úrovni А1 CEFR. To je způsobeno tím, že 1. ledna 2015 r. bude uvedena povinná zkouška z ruštiny pro cizince, kteří chtějí dostat povolení na patent, povolení k dočasnému pobytu, povolení k pobytu. Tento požadavek je stanoven Federálním zákonem ze dne 20.dubna 2014 č. 74-FZ «Na změny do federálního zákona «O právním postavení cizinců v Ruské federaci» [7]. 

 Přejeme všem, kdo se připravuje na zkoušku z ruštiny jako cizího jazyka, úspěšně projít testy a získat nový Certifikát!

  1. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Language_Testers_in_Europe
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/IELTS#mediaviewer/File:IELTSandEnglish_Tests_Compare.png
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyu_Shuiping_Kaoshi
  5. Приказ об утверждении уровней владения русским языком (Rozkaz o schválení úrovně znalostí ruského jazyka)
  6. Приказ об утверждении формы,порядка выдачи сертификата (Rozkaz o schválení formy pro vydání osvědčení)
  7. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (O právním postavení cizinců v Ruské federaci)
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci